Tâi-oân Chè-iâm Tu-sek Hōe-siā

Tâi-oân Chè-iâm Tu-sek Hōe-siā (臺灣製鹽株式會社) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi bóe-kî ê 3 tōa chè-iâm hōe-siā chi-it. 1941 nî liáu-āu, hām Lâm Ji̍t-pún Iâm-gia̍p kap Cheng-ian Chô-ta̍t Tu-sek Hōe-siā lóng-toān liáu Tâi-oân ê iâm-gia̍p chhī-tiûⁿ. Tâi-oân Chè-iâm Tu-sek Hōe-siā tī 1919 nî 7 goe̍h sêng-li̍p, hit-tang-chūn chu-pún-gia̍h tāi-iok 250 bān Ji̍t-îⁿ, chóng-pō͘ siat tī chit-má ê Tâi-lâm-chhī An-pêng-khu, chú-iàu chiông-sū iâm ê seng-sán, ūn-sàng, chhut-kháu, lēng-gōa mā ū chò hù-sán-phín ê chè-chō bé-bē kap keng-êng hî-ùn-á. Jī-chhù tāi-chiàn kiat-sok liáu-āu, Tâi-oân-séng Hêng-chèng Tiúⁿ-koaⁿ Kong-sú Choan-bē-kio̍k kā Tâi-oân Chè-iâm kap Lâm Ji̍t-pún Iâm-gia̍p ê iâm-tiâⁿ ha̍p-pèng sêng-li̍p Tâi-lâm Iâm-gia̍p Kong-si, lo̍h-bóe kui-sio̍k Tiong-hôa Bîn-kok Châi-chèng-pō͘ Tâi-oân Iâm-bū Koán-lí-kio̍k koán-lí, sī chit-má Tâi-iâm Si̍t-gia̍p ê chiân-sin.