Pak Tâi-oân

(Tùi Tâi-oân pak-pō͘ choán--lâi)

Pak Tâi-oân (北台灣), chá-kî hō-chò Téng-káng (頂港), sī Tâi-oân ê pak-pō͘ tē-khu; pau-hâm Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Thô-hn̂g-chhī, Ke-lâng-chhī, Gî-lân-koān, Sin-tek-chhī kap Sin-tek-koān 7 ê koān-chhī.

Pak Tâi-oân