Tâm-tē (澹地; wetland), he̍k-chiá làm-á-tē (湳仔地), sip-tē (溼地), sī ūi-tī lio̍k-seng kap chúi-seng 2-chióng seng-thài hē-thóng tiong-kan ê kòe-tō͘ tē-tài. Tī thô͘ chìm tī-leh chúi-tiong ê te̍k-tēng khoân-kéng hā, tâm-tē seng-tióng chē-chē chúi-chháu.

Ko-bí Sip-tē