Tê-kū (茶具) sī phàu-tê sî ēng-ê ke-si ê thóng-chheng (Bô pau-khoat tê-toh).

Tê-kū ê kū-thé ke-si siu-kái

  • Tê-ô͘ (茶壺): ēng-lâi sāng kún-chúi ê.
  • Tê-hio̍h-koàn (茶箬罐): hē tê-hio̍h ēng ê koàn.
  • Tê-poe (茶盃): chi̍t-hù tê-kū ū iā-chōe tè poe, chi̍t-lâng chi̍t-ê poe.
  • Tê-hái (茶海): mā hō-chòe kong-tó-poe (公倒盃).
  • Tê-kó͘ (茶鹽)
  • Tê-pôaⁿ (茶盤): ēng-lâi hē kî-tha tê-kū ê tōa-pôaⁿ. Ū thih-ê, tek-ê, chhâ-ê kah chio̍h-thâu ê.
  • La̍k-kun-chú (六君子): sī ēng-lâi kiap tê-poe, teh tê-hio̍h, sóe tê-poe téng-téng ēng ê ke-si.