Tē-tô͘ (地圖) sī kin-kì it-tēng ê sò͘-ha̍k hoat-chek lâi kā tē-kiû ia̍h-sī kî-thaⁿ chheⁿ-kiû ê chū-jiân kap siā-hōe hiān-siōng thàu-kòe soàⁿ-tiâu kap hû-hō ê hong-sek ōe tī pêⁿ-bīn téng ê tô͘-hêng.

1689 nî ê sè-kài tē-tô͘

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tē-tô͘