Tō͘-chûn-thâu

Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tō͘-chûn-thâu (khu-pia̍t).

Tō͘-chûn-thâu sī choan-bûn leh thêng tō͘-chûn hō͘ lâng mi̍h lo̍h-chûn kiam chiūⁿ-hōaⁿ ê só͘-chāi.

Ji̍t-pún Toba-chhī ê chi̍t-ê tō͘-chûn-thâu.

Koan-liânSiu-kái