Tō-ián (導演) sī chi̍t ê hì-kio̍k ián-chhut iáu-ū ián-sī thôan-tuī ê lāi-té, hū-chek chéng-ha̍p chôan-pō͘ gē-su̍t goân-sò͘ ê seng-sán hū-chek-jîn.

Bô-kâng léng-he̍k ê tō-ián siu-kái

Tiān-iáⁿ tō-ián siu-kái

Kán-tan lâi kóng, tō-ián sī lī-iōng kio̍k-chêng kah ián-goân lâi piáu-ta̍t ka-kī su-sióng ê lâng. Tiān-iáⁿ tō-ián tông-sî ūn-iōng ián-goân ê sin-thé kah khí-mo͘ / sī-sòaⁿ ê soán-te̍k / kng-sòaⁿ ê tiàu-tō͘ / oē-bīn ê kò͘-sêng / chián-chiap ê logic / siaⁿ-im ê tah-phòe téng-téng, chiong kio̍k-pún têng-hiān chāi êng-bō͘ téng-thâu. Tiān-iáⁿ kang-gia̍p ū chin chē chin to-goân ê choan-gia̍p ki-su̍t: chè-phìⁿ, liap-iáⁿ, teng-kng, bí-su̍t chí-tō, ián-goân, lio̍k-im, te̍k-hāu.

Bú-tâi-kio̍k tō-ián siu-kái

Bú-tâi-kio̍k tō-ián ê kang-chok

Siong-koan siu-kái