Lō͘kau-thong siōng sī kóng hō͘ lâng kap kau-thong kang-khu lâi thông-hêng ê tô͘-kèng.

Hiàn-tāi-hoà ê lō͘

Siong-koan siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lō͘