Ta̍t-him Kang-têng Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (達欣工程股份有限公司), kán-chheng Ta̍t-him Kang-têng (達欣工程) ia̍h Ta̍t-him-kang (達欣工) sī Tâi-oân ê chi̍t keng chiūⁿ-chhī êng-kiàn kong-si, tû-liáu it-poaⁿ chū-the̍h kiàn-siat í-gōa, ū chèng-hú kang-têng sêng-pau lêng-le̍k kap kah-kip êng-chō-chhiúⁿ chu-keh.

Ta̍t-him Kang-têng tī Tâi-oân ê le̍k-sú hui-siông kú-tn̂g, chá tī 1967 nî tiō í-keng sêng-li̍p, mā chham-ú hit-sî Tâi-oân keng-chè khí-poe siâⁿ-chhī-hòa ê kong-gū kiàn-siat, sêng-li̍p 8 tang āu tiō chhú-tit kah-kip êng-chō-chhiúⁿ chu-keh. 1979 nî sêng-kiàn Tâi-pak Gióng-tek Tōa-lâu sī hit-sî Tâi-oân siāng tōa liōng-thé kiàn-tio̍k-bu̍t; chiông-chhú chhut-miâ pēng chiap-hā Tiong-heng Pháng-chit Tōa-lâu, Tâi-pak Oán-khì Tiong-sim téng ū-miâ kiàn-siat-àn, koh hām chèng-hú tong-kio̍k koan-hē liông-hó, kè-sio̍k chhú-tit Tiong-hôa Hâng-khong ki-pêⁿ kap Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu téng kiàn-siat, 1996 nî kó͘-phiò chiūⁿ-chhī. Āu-lâi koh nn̄g pái tit-tio̍h Lāi-chèng-pō͘ Êng-kiàn-sú iu-liông êng-chō-siong phêng-kè.