Tari Tari sī í Sîn-nāi-chhoan Koān ê Kang-chi-tó chò bú-tâi ê oân-chhòng tōng-oē, iû P.A.Works chè-chok. I sī P.A.Works tī "True Tears" kap "Hoe-khui Bu̍t-gí" liáu-āu tē 3 pō͘ chheng-chhun kûn-siōng-ke̍k.

Kò͘-sūSiu-kái

Kò͘-sū khai-tián tī kū nî ê im-ga̍k-hoat-piáu-hoē-téng, Lâi-hā in-ūi siuⁿ kín-tiuⁿ,kiat-kó͘ hō͘ kui ê ián-chhiùⁿ-hoē sit-pāi, toè-boé hông kàng-chò hoan phó͘ ê ê chit-ūi. Keng-koè choē kám-ē chhéng-kiû , soah ta̍uh-ta̍uh siūⁿ-chhò. Sim-hoâi put-ho̍k ê i, koat-tēng lī-khui siaⁿ-ga̍k siā, chhòng-li̍p sio̍k-î ka-kī ê sin ê siā-thoân "ha̍p-chhiùⁿ siā". Lēng-chi̍t-hong-bīn , in chin chē goân-in hō͘ bat jia̍t-ài im-ga̍k ê Hô-cháu ùi im-ga̍k-kho choán-kàu ah phó͘-thong-kho. Bó͘ chit-kang , siū-tio̍h ah Lâi-hā ê iau chhiáⁿ, it-ti̍t kàu ko-saⁿ iáu-boē pái-thoat chìn-chêng ê im-bâi ê Hô-cháu, sàn-sim kū-choa̍t ah ji̍p-siā ê chhéng-kiû , tī hó-iú Sa-ú ê pang-chō͘-hā chiah khéng koà-miâ "ha̍p-chhiùⁿ-siā". Se̍h tioh koh chèng iân-iû ê siā-oân chū tī chò-hoé. In tī ko-tiong ê siāng-boé chi̍t-ê joa̍h-thiⁿ , chò-hoé cháu-chhoē im-ga̍k ê tui-kiû.

Jîn-bu̍tSiu-kái

Pán-chéng Hô-chàu (Sakai Wakana)
Thó͘-sán tiàm-thâu ê to̍k-seng-lí. Khiâ thih-bé siōng-khò , chhēng im-ga̍k kho ê chè-ho̍k, ū-sî ē koà ba̍k-kiàⁿ. Bat ūi-tio̍h chiang-lâi ē kiâⁿ-chiūⁿ im-ga̍k ê tō͘-lō͘ iah chìn-ji̍p im-ga̍k kho, tān liáu-āu hòng-khì im-ga̍k ê lō͘ , choán-kàu phó͘-thong kho, pēng chham-ka pó͘-khò. Tī tha̍h-kàu ko-tiong saⁿ-nî sî, hām Kiong-pún Lâi-hā, Chhiong-tiân Sa-ú ê sio-gū ūi khoè-ki chó͘-sêng ha̍p-chhiùⁿ pō͘, to án-ne koh chi̍t-kái hām im-ga̍k sio liân-hē.
Kiong-pún Lâi-hā (Miyamoto Konatu)
Hó-tàu-tīn, kah-ì chhiùⁿ-koa ê cha-bó͘-gín-á. Kap Hô-chàu sī tông-chhong. Ha̍p-chhiùⁿ siā ê siā-tiúⁿ. Í-chêng bat ka-ji̍p kàu siaⁿ-ga̍k pō͘, in-ūi chi̍t-nî chêng im-ga̍k hoat-piáu-hoē ( tē-34 kài) ê sit-pāi , tùi ián-chhiùⁿ chiá lûn-ûi hoan phó͘ ê khang-khoè. Bē-ēng chham-ka im-ga̍k oa̍h-tāng ê i, tī chí-tō sian-seⁿ kī-choa̍t hō͘ i hok-chhut ê chêng-hóng-hā, thè-chhut siaⁿ-ga̍k pō͘, koat-sim sêng-li̍p ha̍p-chhiùⁿ pō͘. Bat in jîn-sò͘ bô-kàu kái-sàn , liáu-āu chhòng-li̍p "ha̍p-chhiùⁿ ū-sî ú-mô-kiû pō͘".
Chhiong-tiân Sa-ú (Okita Sawa)
Hô-chàu ê tông-pan tông-ha̍k , tông-sî chham-ka keng-tâu pō͘ kap ha̍p-chhiùⁿ pō͘ ê siàu lí. Sèng-keh ta-tiú , ū chhin-chhiūⁿ bô͘-te̍k-jî ê sin-châi , khū-iú chhiūⁿ á-chí ê hong-hoān. Toà tī ko-tiong hù-kīn sī-biō , chhī chit-chiah chhin-chhiūⁿ chhin-lâng kāng-khoán ê bé "Sabure", chì-goān sī chiâⁿ-chò khiâ-sai, soah hō͘ lāu-pē hoán-tùi. Siāng-boé ūi-tio̍h chiâⁿ-chò chit-ê khiâ-chhiú, khì hái-goā ha̍k-si̍p.
Tian-tiong Tāi-tì (Tanaka Taichi)
Kah-ì ūn-tōng, m̄-kuh tiaⁿ-tiaⁿ oàⁿ-kàu. Kah-ì phah ú-mô͘-kiû, bat chham-ka kan-na i chi̍t-lâng ê ú-môt-kiû siā, tān-sī tī su ah liáu-āu tio̍h ka-jip hahp-chhiù-siā. Hām a-chí tàu-tīn seng-oah. Kah-ì Sa-ú, tān-sī bô hó-hó-á kóng--chhut-lâi.
Wien / Chiân-tiân Tun-phok (Wīn/Maeda Atsuhiro)
Ùi Austria ê Vienna tńg-kàu Ji̍t-pún ê Ji̍t-kiâu. Tùi Ji̍t-pún bûn-hoà ū chin chē hèng-chhù, m̄-kuh i sī khoàⁿ chheh o̍h--ê, jî-chhiá tiaⁿ-tiaⁿ lòng-m̄-tio̍h. Pún-chêng hō͘ Tāi-tì iau-chhiáⁿ khì ú-mô͘-kiû siā, m̄-kuh pí-sài su ah mā toè i ka-ji̍p ha̍p-chhiūⁿ-siā.

Chè-chokSiu-kái

Chit-pō͘ goân-chhòng tōng-oē goân-chok si EVERGREEN, iū P.A.Work chè-chok, Kiô-pún Chhiong-hô tō-ián. 2012 nî 7 goe̍h khai-sí tī Sîn-nāi-chhoan Tiān-sī-tâi hòng-sàng.