Hí-khó chhò-gō͘

Lí bô ún-chún chò 封鎖或解封其他使用者的編輯權限, in-ūi ē-kha iân-kò͘:

Lí beh chò ê tōng-chok chí hān tīn: Koán-lí jîn-oân ê iōng-chiá.