"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
|leader_name2 = [[Mariano Rajoy]]
}}
'''Se-pan-gâ Ông-kok''' (西班牙王國, [[Se-pan-gâ-gí]]: {{lang|es|Reino de España}}) sī tī [[Au-chiu]] sai-lâm-pêng ê kok-ka. Tī [[Iberia]] poàⁿ-tó téng-kôan, kan-nā ū i, [[Phû-tô-gâ]] kap [[Gibraltar]]. Tī i ê tang-pak-pêng, kóe [[Pirineo Soaⁿ-lêng]], sī [[Hoat-kok]] kap sió-kok [[Andorra]]. I koh ū chit-koah sió-tó: siōng tōa ê sī [[Balear Kûn-tó]] kap [[Canaria Kûn-tó]]; kap [[Hui-chiu]] pak-pêng 2 ê siâⁿ-chhī [[Ceuta]] kap [[Melilla]].
 
Se-pan-gâ sī [[Au-chiu Liân-bêng]] ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng [[euro]].
匿名使用者