Sū-iū gŭng-kŭi nĭk-cé

Tâng-chê hián-sī upload, deletion, protection, blocking, kap sysop log. Ē-sái kéng log ê chéng-lūi, iōng-chiá ê miâ, ah-sī 1-ê ia̍h lâi hān-chè hián-sī kiat-kó.

Kì-lio̍k

Log lāi-bīn bô sio-tùi ê hāng-bo̍k.