Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)