Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

khah kū ê 50 hāng