Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2018-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng