Thài-pêng-chhī

Thài-pêng-chhī (Hàn-jī: 太平市) thang chí: