Den Haag

(Tùi The Hague choán--lâi)

Den Haag, ia̍h 's-Gravenhage, sī Hô-lân ê tē saⁿ toā siâⁿ-chhī, jîn-kháu 47.5 bān. Den Haag sī Hô-lân chèng-hú kap kok-hōe ê só͘-chāi-tē, mā-sī Beatrix Lú-ông pān-kong ê só͘-chāi, m̄-koh m̄-sī hoat-lu̍t-siōng ê siú-to͘.

Den Haag