Thiàu, iah thiàu-io̍k, sī mi̍h-kiāⁿ ê sóa-tāng he̍k-chiá oa̍h-mi̍h ê hêng-tōng hong-sek. Tī chit khoán hêng-tōng ê kòe-têng, mi̍h-kiāⁿ lî-khui i pún-lâi khiā--tèn ê piáu-bīn (he̍k-chiá piáu-bīn ē-kha, chhiūⁿ chúi-lāi), kòe chi̍t chām-á chiah koh tńg--khì he piáu-bīn. Ēng lâng seng-oa̍h tang-tiong thiàu ê tōng-chok lâi kóng, tio̍h sī hiòng thô͘-kha chhut-la̍t, hō͘ kui sin-ku ē-tàng lî-khui thô͘-kha, kòe chi̍t chām-á in-ūi tāng-la̍t ê chok-iōng, sin-ku ē chū-tōng tó-tńg thô͘-kha téng-bīn.

Lâng ê thiàu-io̍k