Thiⁿ-khì (天氣) sī tāi-khì chōng-thài ê chi̍t chióng piáu-hiān; hoán-èng chhut tāi-khì sī léng ia̍h-sī sio, sī ta ia̍h-sī tâm, sī pêng-chēng ia̍h-sī jia̍t-kông téng-téng.[1] Toā pō͘-hūn ê thiⁿ-khì hiān-siōng lóng hoat-seng tī pêng-liû-chân ē-kha ê tùi-liû-chân.[2][3] Thiⁿ-khì it-poaⁿ sī teh kóng ta̍k-kang ê un-tō͘ kap kàng-chúi oa̍h-tāng, ah khì-hāu chiah sī teh kóng chi̍t toāⁿ tn̂g sî-kan lāi ê pêng-kin tāi-khì chōng-hóng.[4]

Chham-khó

siu-kái
  1. Merriam-Webster Dictionary. Weather. Retrieved on 27 June 2008.
  2. Glossary of Meteorology. Hydrosphere. Retrieved on 27 June 2008.
  3. Glossary of Meteorology. Troposphere. Retrieved on 27 June 2008.
  4. "Climate". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. 14 May 2008 khòaⁿ--ê. 

Siong-koan

siu-kái