Thn̄g-io̍h

Thn̄g-io̍h (碭藥; Eng-gú: glaze) sī khàm tī hûi kap thn̄g piáu-bīn ê po̍h-po̍h chi̍t chân po-lê-chit, thong-siông sī sia̍k-sng-iâm ê ho̍k-ha̍p-bu̍t.

Ko-un thn̄g