To͘-chhī keng-sin (都市更新), kán-chheng to͘-keng (都更), sī to͘-chhī lāi in-ūi chá-kî khiàm-khoat to͘-chhī kui-ōe ia̍h-sī kiàn-tio̍k-bu̍t kū, lâi chò-chhut choân-bīn-sèng ia̍h pō͘-hūn-sèng ê tiông-sin heng-kiàn ia̍h chéng-lí kè-ōe kang-têng. Tī chē-chē hoat-tián le̍k-sú siong-tong iu-kiú ê to͘-chhī, lóng su-iàu thàu-kòe to͘-chhī keng-sin lâi kái-koat goân-iú chhī-tiong-sim kong-lêng úi-sok ê būn-tê, m̄-koh teh si̍t-hêng ê tông-sî, tiāⁿ-tiāⁿ ē ū hoán-tùi ê ì-kiàn, ián-piàn chò teng-á-hō͘.