To͘-hōe chū-tī-thé (Lâm-hui-kok)

To͘-hōe chū-tī-thé (metropolitan municipality) sī Lâm-hui-kok ê tē-jī kip hêng-chèng-khu.

Lâm-hui-kok ū 8 ê to͘-hōe chū-tī-thé