Waitangi Tiâu-iok (Eng-gí: Treaty of Waitangi) sī Māori-lâng kah Eng-kok chèng-hú tī 1840-nî 2-go̍eh 6-ji̍t Liú Se-lân Waitangi chhiam-tèng ê Tiâu-iok.

Waitangi Tiâu-iok.

Tiâu-iok lāi-iông siu-kái

Chêng-giân siu-kái

Eng-gí Hoan-e̍k
HER MAJESTY VICTORIA Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland regarding with Her Royal Favor the Native Chiefs and Tribes of New Zealand and anxious to protect their just Rights and Property and to secure to them the enjoyment of Peace and Good Order has deemed it necessary in consequence of the great number of Her Majesty's Subjects who have already settled in New Zealand and the rapid extension of Emigration both from Europe and Australia which is still in progress to constitute and appoint a functionary properly authorised to treat with the Aborigines of New Zealand for the recognition of Her Majesty's Sovereign authority over the whole or any part of those islands – Her Majesty therefore being desirous to establish a settled form of Civil Government with a view to avert the evil consequences which must result from the absence of the necessary Laws and Institutions alike to the native population and to Her subjects has been graciously pleased to empower and to authorise me William Hobson a Captain in Her Majesty's Royal Navy Consul and Lieutenant-Governor of such parts of New Zealand as may be or hereafter shall be ceded to her Majesty to invite the confederated and independent Chiefs of New Zealand to concur in the following Articles and Conditions. Tāi Put-lia̍t-tian kap Ài-ní-lân Liân-ha̍p Ông-kok ê VICTORIA LÚ-ÔNG kàm-î kî ông-in, chhiat-bāng pó-hō͘ Liú Se-lân thó͘-hoan hoan-ông léng-siù kah pō͘ -lo̍h èng-ūê kôan-lī kap châi-sán, pēng pó-chiòng In ē-táng hióng-siū só͘ su-iàu ê hô-pêng kah liâng-hó tia̍t-sī. In-ûi tōa-phe Lú-ông Pē-hā sîn-bîn í-keng tēng-ki tī Liú Se-lân. Chiông Au-chiu ki̍p Ò-chiu téng tē-khu lâi ê î-bîn iàu-koh put-tōan khok-tiuⁿ;

Chū-án-ne ài jīm-bēng chi̍t ūi siū-kôan ê jîn-ôan, kah Liú Se-lân goân-chū-bîn tâm phòaⁿ , kiò In sêng-jīn Lú-ông Pē-hā tī tó-sū chôan-pō͘ ah-sī jīm-hô pō͘-hūn ê thóng-tī-kôan; Lú-ông Pē-hā in-chhú sím-gōan kiàn-li̍p chi̍t-ê kò͘ -tēng hêng-sek ê bûn-lâng chèng-hú, ài pī-bián in khoat-ho̍at kah thó͘-hoan jîn-kháu só͘ su-iàu ê hoat-lu̍t kah tián-chiuⁿ só͘ chō-chhiâⁿ ê siâ-ok āu-kó. Lú-ông Pē-hā ki̍p kî sîn-bîn lo̍k-ì siū-kôan pún-lâng, Hông-ka Hái-kun Chûn-tiúⁿ kah Liú Se-lân Hù-chóng-tok William Hobson khì iau-chhiáⁿ kok Liú Se-lân pang-liân kah to̍k-li̍p ê hoan-á léng-siù lâi tông-ì í-hā ê tiâu-bûn kah tiâu-kiāⁿ:

Tē-it Tiâu siu-kái

Eng-gí Hoan-e̍k
The Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand and the separate and independent Chiefs who have not become members of the Confederation cede to Her Majesty the Queen of England absolutely and without reservation all the rights and powers of Sovereignty which the said Confederation or Individual Chiefs respectively exercise or possess, or may be supposed to exercise or to possess over their respective Territories as the sole sovereigns thereof. Liú Se-lân Liân-ha̍p Pō͘ -lo̍h Pang-liân ê hoan-á léng-siù kah kî-tha iáu-bōe chham-ka pang-liân ê hūn-lī kah to̍k-li̍p ê hoan-á léng-siù, ài cho̍at-tùi kā in só͘-ū ê kôan-lī kah chú-kôan kôan-la̍t kau-hō͘ Eng-kok Lú-ông Pē-hā, chiū-sī só͘ -ūi pang-liân ah-sī to̍k-li̍p thó͘-hoan léng-siù só͘ hêng-sú ia̍h-sī kì-ū ê thóng-tī chú-kôan.

Tē-jī Tiâu siu-kái

Eng-gí Hoan-e̍k
Her Majesty the Queen of England confirms and guarantees to the Chiefs and Tribes of New Zealand and to the respective families and individuals thereof the full exclusive and undisturbed possession of their Lands and Estates Forests Fisheries and other properties which they may collectively or individually possess so long as it is their wish and desire to retain the same in their possession; but the Chiefs of the United Tribes and the individual Chiefs yield to Her Majesty the exclusive right of Preemption over such lands as the proprietors thereof may be disposed to alienate at such prices as may be agreed upon between the respective Proprietors and persons appointed by Her Majesty to treat with them in that behalf. Eng-kok Lú-ông Pē-hā khak-jīn kah pó-chèng kok Liú Se-lân hoan-á léng-siù kah pō͘ lo̍h, í-ki̍p In siòng-koan ka-têng kah ta̍k-lâng, kî ôan-chôan choan-sio̍k jî-chhiáⁿ bô͘ kàn-jiáu ê kè-sio̍k ióng-ū In ê thô͘-tē hô tē-sán, hî tiûⁿ , sim-lîm kah kî-tha châi-sán, put-kóan sī chi̍p-thé ah-sī kò-pia̍t ióng-ū , in-ûi chit-sī In ê hi-bāng kah kî-bāng kè-sio̍k pó-liû ê châi-sán. Tān-sī Liân-ha̍p pō͘ -lo̍h ê hoan-á léng-siù kah to̍k-li̍p ê hoan-á léng-siù ài kā In thô͘-tē ê choan-sio̍k iu-seng kò͘ -bé-kôan kau-hō͘ Eng-kok Lú-ông Pē-hā, ē-sái iōng tông ì ê kè-chîⁿ chóan-niū hō͘ siòng-koan Eng-kok Gia̍p-chú ah-sī Lú-ông Pē-hā só͘ úi-jīm ê lâng.

Tē-saⁿ Tiâu siu-kái

Eng-gí Hoan-e̍k
In consideration thereof Her Majesty the Queen of England extends to the Natives of New Zealand Her royal protection and imparts to them all the Rights and Privileges of British Subjects.

(signed) William Hobson, Lieutenant-Governor.

Now therefore We the Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand being assembled in Congress at Victoria in Waitangi and We the Separate and Independent Chiefs of New Zealand claiming authority over the Tribes and Territories which are specified after our respective names, having been made fully to understand the Provisions of the foregoing Treaty, accept and enter into the same in the full spirit and meaning thereof in witness of which we have attached our signatures or marks at the places and the dates respectively specified.

Done at Waitangi this Sixth day of February in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty.

Kàm-yî Eng-kok Lú-ông Pē-hā, kî só͘-ū Eng-kok sîn-bîn ê kôan-lī kah te̍k-kôan kah ông-ka pó-hō͘ tit iân-chhun kàu só͘-ū Liú Se-lân thó͘-hoan.

(chhiam-miâ) William Hobson, Hù-Chóng-tok.

Só͘-í góan, Liú Se-lân Liân-ha̍p Pō͘ -lo̍h Tiúⁿ-koaⁿ ê Liân-pang, chū-chi̍p tī Waitangi ê tāi-pió tāi-hōe, kah góan to̍k-li̍p pō͘ -lo̍h ê thó͘- hoan chhiú-léng tī Liú Se-lân ta̍k-ê léng-thô͘ tē-khu, í-keng ôan-chôan bêng-pe̍k chêng-su̍t Tiâu-iok ê tiâu-khóaⁿ, chiap-siū kah chìn-ji̍p chit Tiâu-iok ê cheng-sîn kah ì-gī. Kín kiàn-chèng, Gún í-keng tī chí-tēng ê tē-tiám kah ji̍t-kî hù-chiūⁿ tio̍h gún ê chhiam-miâ ia̍h-sī kì-hō.

Chú-le̍k Chit-peh-sì-lêng nî jī-go̍eh la̍k-ji̍t, sêng-kiàn tī Waitangi.