Wenzel

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Wenzel sī chi̍t ê Tek-gí ê jī-sèⁿ.

Jîn-bu̍t Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

 Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ia̍h-sī toāⁿ-lo̍h lia̍t-chhut sèⁿ Wenzel ê lâng; lí ē-tàng pang-chān ka-thiam.