Nā beh hoan-siá m̄-sī Lô-má-jī piáu-kì ê goā-gí bûn-jī, chia ū chi̍t koá kiàn-gī ê hē-thóng.

Chham-khó liân-kiatSiu-kái

A-la-pek-gíSiu-kái

Geogia-gíSiu-kái

Hi-lia̍p-gíSiu-kái

Hi-pek-lâi-gíSiu-kái

Hoâ-gíSiu-kái

Hoân-gíSiu-kái

Ji̍t-gíSiu-kái

  • Kunrei-siki (ISO 3602), sǹg sī pún wiki ê phiau-chún; sui-bóng hiān-chāi sè-sio̍k sī Hepburn-sek khah phó͘-phiàn.

Lō͘-se-a-gí kap kî-tha Kyril hē-thóngSiu-kái

Thài-gíSiu-kái

Hân-kok-gí/Tiâu-sián-gíSiu-kái