Wikipedia:Ki-chhó͘ phín-chit sió-cho͘

Ki-chhó͘ phín-chit sió-cho͘ beh thê-seng Wikipedia Bân-lâm-gí chéng-thé phín-chit, choan-sim siá Wikipedia:Só͘-ū ê Wikipedia pán-pún lóng èng-kai ū ê bûn-chiuⁿ ([1]) lāi ê bûn-chiuⁿ, hō͘ chit-ê pan-pún tī chit-ê pâi-hâng téng khah thâu-chêng tām-poh-á. Sui-jiân chit-ê sió-cho͘ peng-bô kiông-chè-la̍t, m̄-koh hi-bāng múi chi̍t ê sêng-oân chiàu ka-kī ê choan-gia̍p kap hèng-chhù, pêng-kin chi̍t kò-goe̍h ē-tàng kā chi̍t phiⁿ bûn-chiuⁿ siá hō͘ tōa phiⁿ.

Sêng-oânSiu-kái