Wikipedia:Lí-ê tē-it phiⁿ bûn-chiuⁿ

Siá chi̍t phiⁿ bûn-chiuⁿ
O̍h beh án-chóaⁿ siá bûn-chiuⁿ.


Beh chhì-giām khòaⁿ-māi, lí ē-tàng ēng kiōng-tông ê soa-pôaⁿ – bô, lí mā ē-tàng teng-ji̍p, ēng lí kò-jîn ê soa-pôaⁿ.