Wikipedia:Wiki-sū-kang seng-bu̍t

Wiki-sū-kang seng-bu̍t sī lán cho·-chit seng-bu̍t-lūi bûn-chiuⁿ ê só·-chāi.

Chi̍t-kóa-á su-iàu kái-koat ê gī-tê (chhiáⁿ siu-kái):

  • Ki-su̍t bêng-sû?
  • Taxobox (chiàⁿ-chhiú-pêng ê chu-liāu keh-á) án-choáⁿ siat-kè khah hó?
  • ?

Ū-lō·-iōng ê chham-khó chu-liāu siu-kái

  • ?

Koan-hē Taxobox ê sú-iōng siu-kái

Ū-ê seng-bu̍t hō-miâ kap kho-ha̍k-kài ê hun-lūi tan-goân sī bô hoat-tō͘ tùi-tâng--ê. Pí-lūn "" chi̍t jī bô te̍k-pia̍t chheng-chhó tùi-èng ê chióng-lūi. Chi̍t khoán hō-miâ to̍h bô su-iàu ia̍h bô èng-kai ēng taxobox.