Wikipedian, ì-sù sī ūi Wikipedia pian-siá tiâu-bo̍k ê lâng. Mā ū lâng kóng Wikipedist, to̍h chhin-chhiūⁿ kî-thaⁿ pek-kho-choân-su ê pian-chiá (encyclopedist) kāng-khoán. M̄-kó "-ian" lēng-goā kó-ū chi̍t-tīn lâng cho͘-sêng siā-kûn ê ì-sù.