Kó̤ dâ̤ hiĕk
下蜀頁 →
下蜀頁 →
下蜀頁 →

Choân kái-sek-tō͘(1,239 × 1,754 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung: 906 KB, MIME lôi-hìng: application/pdf, 9 hiĕk)

Soat-bêng
বাংলা: কোরআনের ২২ নং সূরা
العربية: سورة الحج من برنامج مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي
English: Sura 22
Ji̍t-kî 2009年4-goe̍h10日 (上傳日期)
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Prepared by Obayd based on PD text from the Mushaf al-Madina software
授權允准
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Own work, all rights released (Public domain)
Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至公共領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容 繁體中文

創作作者 繁體中文

沒有Wikidata項目的某些值

檔案來源 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (pài-gō·) 00:542009-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (pài-gō·) 00:54版本的細圖1,239 × 1,754, 9 hiĕk(906 KB)Obayd{{Information |Description={{ar|1=سورة من برنامج مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي}} {{en|1=Sura }} |Source=Own work by uploader |Date=10/04/2009 |Author=Prepared by Obayd based on PD text from

Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料