Àm-sî (暗時) sī ji̍t-thâu oân-choân lo̍h-soaⁿ liáu-āu ê kî-kan. Tòa tī bô-kāng só͘-chāi ê lâng, in só͘ kám-siū tio̍h ê àm-sî tn̂g-té mā ē bô-kāng.

Àm-sî

Àm-sî mā ē-sái hō-chò (夜) iáu-ū àm-mî / àm-mê (暗暝) téng-téng.