Àm-seng-hûn

(Tùi Ám-seng-hûn choán--lâi)


Àm-seng-hûn (Hàn-jī: 暗星雲; Eng-gí: dark nebula) sī pún-sin bē hoat-kng ê chi̍t chióng seng-chè-hûn, i ū khah kāu ê thô͘-hún, só͘-tì bi̍t-tō͘ khah tōa, ū-kàu-thang jia-cha̍h āu-piah ê hoat-siā seng-hûn ia̍h-sī hoán-siā seng-hûn (phì-lūn-kóng Bé-thâu Seng-hûn), ia̍h-sī jia-cha̍h pōe-kéng ê hêng-chheⁿ (phì-lūn-kóng Hóe-thòaⁿ Tē-á Seng-hûn). Só͘-í, it-poaⁿ kan-na tī hù-kīn ū kng-iāⁿ ê seng-hûn ê sî, ám-seng-hûn chiah ē hō͘ lâng bêng-hián koan-chhat--tio̍h.

Bé-thâu Seng-hûn.
Banard 142 kap Banard 143.