Âng-lâu-bāng (hông-lô͘-bōng)sī Tiong-kok kó͘-tāi tiông-phian chiong-hoê siáu-soat, "Sì Toā Miâ-tù" chi it, tī Chheng-tiâu tiong-ia̍p siá-sêng. It-poaⁿ jīm-uî chêng 80 hoê sī Chô Siat-khîn só͘ siá. Âng-lâu-bāng pī phêng-uî Tiong-kok kó͘-tián siáu-soat ê tian-hong chi chok.

JiaXu01.jpg