Êng-kang (閒工; leisure) sī lâng khai tī ki-pún tō͘ saⁿ-tǹg kap chò khang-khòe, chiap-siū kàu-io̍k í-goā ê sî-kan. Tùi êng-kang ê thāi-tō͘, ē tòe bûn-hoà kap seng-oa̍h hêng-thài ê bô-kāng lâi ū chha-ī.

Êng-kang