Ìn-kang[1] (Eng-gí: typography) sī pâi-pán ê kang-gē, kā bûn-su ēng chèng-khak tha̍k-ū ê hong-sek piáu-hiān.

Chù-khaSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Typography". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. ìn ê kang