Ìn-tō͘ Kiōng-hô-kok ê koaⁿ-hong gí-giânEng-gí kap Hindi-gí. Chit-ê kok-ka ê kok chióng gí-giân, lóng-chóng hun 7-ê gí-cho̍k. Kî-tiong siāng toā ê nn̄g-ê sī Indo-Aryan gí-giân (chiàm 70%) kap Dravida gí-giân (chiàm 22%), lóng sǹg sī Ìn-au gí-giân. Lēng-goā koh ū chi̍t-koá sio̍k Austro-Asiatic gí-giân kap Tibeto-Burman gí-giân, ia̍h-sī kî-tha ko͘-li̍p ê gí-giân.

Ìn-tō͘ kok gí-giân ê hun-khu.

Nā-sī chim-chiok hun-lūi, Ìn-tō͘ ê kok khoán bó-gí ē-sái hun chò chheng-kúi chéng; 1961 nî ê tiau-cha tio̍h hun chhut 1652 chéng[1]. Ū 29 chéng tī 2001 nî ê tiau-cha lāi-bīn ū chhiau-koè pah-bān ê chāi-tē sú-iōng-chiá; koh-ū 122 chéng ū chi̍t bān í-siōng.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái