Òe-be̍k (濊貊) sī Tiong-kok Boán-chiu tē-khu ê kó͘-chá bîn-cho̍k. Òe-be̍k hām Siok-sīn kap Tang-ô͘ sī Tiong-kok Sian-chîn sî-kî Boán-chiu kap Goā Boán-chiu só͘-chāi ê saⁿ toā bîn-cho̍k.

Òe-be̍k hun-pò͘ ê ūi-tì