Ông Tan (王丹, 1969 nî 2 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok--ê 1--ê bîn-chú ūn-tōng jîn-bu̍t. I sī Peh-káu bîn-ūn sî-hāu--ê ha̍k-seng léng-tō-jîn chi it.

Ông Tan