Āu-liú, chi̍t khoán kū-sek ê hō-miâ sī hô͘-tia̍p[1][2], sī chi̍t khoán ná be-á-lìn-guh lō͘-iōng ê ke-si, beh kā nn̄g hāng mi̍h sio-chiap, it-poaⁿ kiam chè-hān mi̍h chi kan sio-tàu ê kak-tō͘, kā in kò͘-tēng tī chi̍t chōa chhia-sim téng-bīn, in-ê oa̍h-tāng to̍h tiâu tī chhia-sim, bē koh hiòng ki-tha ê hong-hiòng tńg-se̍h.

Chi̍t khoán āu-liú

Chham-chiàu Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "蝴蝶". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 蝴蝶. 蝶番.  (bāng-ia̍h téng ê ké-soeh kap chheh-pún lāi bô-kâng)
  2. Thomas Barclay (1923). Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. p. 497. hô͘-tia̍p, a hinge, ...