Ū-sin (有身) sī kiáⁿ-jîcha-bó͘-lâng pak-tó͘ lāi sêng-tióng ê kòe-têng. Ū-sin sī pe̍h-ōe ê kóng-hoat, lēng-gōa iā kiò-chò ū-the (有胎) kap tōa-pak-tó͘ (大腹肚), ah khah bûn-giân ê kóng-hoat hō-chò hoâi-īn (懷孕). Kî-tha tōng-bu̍t--ê ū-sin hō-chò ū-kūi.

Chi̍t ūi ū-sin ê cha-bó͘-lâng.