Katakana
k s t n h m y r w
a
i ()
u
e ()
o
Hiragana
k s t n h m y r w
a
i ()
u
e ()
o

Hiragana ê kap katakana ê , sī Ji̍t-pún bûn-jī ê kana, Lô-má-jī (kunrei-sek) ēng i lâi piáu-sī. ゐ/ヰ tī it-poaⁿ ê gō͘-cha̍p-im piáu lāi-té pâi tī tē-45-ê. Chit-ê kana tī hiān-sî ê piau-chún kana hē-thóng lāi í-keng khí-hō͘ chú-tāi.

Hiragana
Katakana