Thó-lūn:Elizabeth 2-sè

進行的討論
(Tùi 伊麗莎白二世 choán--lâi)

聯合王國的伊麗莎白二世Siu-kái

 
聯合王國的第二个伊麗莎白

聯合王國的伊麗莎白二世 (英語:Queen Elizabeth II of the United Kingdom;本名伊麗莎白‧亞歷山卓‧瑪麗‧溫莎(Elizabeth Alexandra Mary Windsor)) 是聯合王國1952年2月初6到今的女王

2/IISiu-kái

Note: Sui-jiân góa khah-chá kā chit ia̍h sóa lâi "2-sè". M̄-koh kî-sit góa m̄-sī chin khak-tēng 2 ia̍h sī II khah hó. Nā sī chit-má hō͘ góa koat-tēng, góa ē kái ēng "II-sè". Chóng-sī góa í-chêng í-keng khui chiok chē ēng "123" (A-lah-pek sò͘-jī) ê jîn-bu̍t bûn-chiong, pūn-tōaⁿ koh kái--a. -Luuva (對話) 2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài 6) 16:37 (UTC)

返回 "Elizabeth 2-sè" 頁面。