Thó-lūn:Kong-liân

新增話題
進行的討論
(Tùi 光年 choán--lâi)

光年Siu-kái

光年是光佇真空的環境,走一年的遠,光年是長度單位,毋是時間的單位,一光年大約 9,460,528,404,879 公里

返回 "Kong-liân" 頁面。