Thó-lūn:Kong-si

進行的討論
(Tùi 公司 choán--lâi)

公司Siu-kái

公司企業,是一款營利組織法律上的定義佇各地攏無啥相仝,成立公司嘛有一定的手續參制限。

類型Siu-kái


參見Siu-kái


返回 "Kong-si" 頁面。