Thó-lūn:Kiōng-hô Tóng (Bí-kok)

進行的討論
(Tùi 共和黨(美國) choán--lâi)

共和黨Siu-kái

共和黨(簡稱 GOP, "Grand Old Party")是現代美國兩大政黨其中一个,1854年建黨,了後誠緊就取代輝格黨(Whig party)成做反對民主黨的大黨,林肯(Abraham Lincoln)是頭一个共和黨籍的美國總統,現代的共和黨行保守新保守主義

返回 "Kiōng-hô Tóng (Bí-kok)" 頁面。