Thó-lūn:Tē-lí

(Tùi 地理學 choán--lâi)

地理學 siu-kái

地理學是一个學問,專門咧研究地球的特徵,頂面生命的徛起情形,抑是各種的現象,四款傳統的地理研究是對自然佮人文現象的空間分析 (spatial analysis)、區域研究 (area studies)、人佮土地的關係(man-land relationship)參地球科學,地理學會使分做兩个大分支,著是自然地理學佮人文地理學。

返回 "Tē-lí" 頁面。