Thó-lūn:Siâⁿ-chhī

(Tùi 城市 choán--lâi)
 
芝加哥(Chicago),美國城市

城市是一款聚落,佇無仝所在有無仝標準,城市有可能是人口較濟,嘛有可能是行政劃分產生,抑是因為一寡歷史背景。

參見 Siu-kái

返回 "Siâⁿ-chhī" 頁面。