Thó-lūn:Tāi-khì-khoan

進行的討論
(Tùi 大氣層 choán--lâi)

大氣層Siu-kái

大氣層指崁佇天文物體外面的一重氣體,遮的氣體受物體的地心引力吸引,物體的質量若有夠額,引力就有夠力繼續共氣體掠牢的,通維持一个固定的大氣層,有寡惑星的大氣層特別厚;(人因)的成份主要是氣體,所以號做氣體大惑星 (gas giant)。

相關的文章Siu-kái

  • 地球的大氣層
返回 "Tāi-khì-khoan" 頁面。