Thó-lūn:Leng-bô͘

新增話題
活躍討論串
(Tùi 奶模 choán--lâi)

奶模Siu-kái

有幾若種意思,參考:奶(區別頁)
 
人類 有身的查某人的

奶模奶蔥主要是指飼奶動物身胴器官,用來分泌通飼幼嬰 (infant)。奶模分泌的物嘛號做

基本的,的嘛有奶,毋過罕咧發育。

返回 "Leng-bô͘" 頁面。